تهیه و تدوین نقشه های تراز صوتی شهر تهران

آلودگی صوتی یکی از مهم‌ترین آلاینده‌های محیط‌زیست در نواحی شهری است که محصول توسعه و پیشرفت تکنولوژی می‌باشد. سروصدا یکی از معضلات اساسی دنیای امروز ما بوده و خیل عظیمی از افراد چه در محیط کار خود و یا در محل زندگی از آزار ناشی از آن در مخاطره‌اند. زندگی ماشینی سبب شده، انسان در محیطی پراسترس با منابع صدا و ارتعاش همزیستی توأم با ناراحتی را تحمل کند. با توجه به اهمیت این موضوع شرکت کنترل کیفیت هوا با مشارکت شهرداری تهران شروع به انجام پروژه تهیه و تدوین ترازها و نقشه‌های صوتی و تعیین نقاط بحرانی در مناطق 22 گانه شهر تهران نمود که هدف از اجرای آن تشخیص و تعیین میزان آلودگی صوتی در سطح مناطق و میزان خروج از حد مجاز می‌باشد تا با استفاده از آن بتوان نسبت به ارائه راهکارهای کنترلی برای نقاط بحرانی اقدام نمود. تولید این نقشه‌ها از سال 79 آغاز شد و تا سال 91 ادامه داشت. طبق دستورالعمل اتحادیه اروپا -2002 به‌روزرسانی نقشه‌ها باید هر 5 سال یک‌بار انجام شود. بدین جهت در پروژه حاضر بعد از بررسی‌های فنی در خصوص نرم‌افزارهای موجود و انتخاب نهایی نرم افزار مناسب باقابلیت‌های موردنظر، نرم‌افزار CadnaA خریداری و دوره آموزشی آن برگزار شد. نقشه‌های تراز صوتی مناطق 22 گانه شهرداری تهران، پس از تهیه داده‌های مورد نیاز جهت بارگذاری در نرم‌افزار مدل‌ساز صوت تهیه خواهد شد. همچنین بر اساس مصوبه «برنامه عملیاتی کاهش آلودگی صوتی شهر تهران» مورخ 94/9/7 شهرداری مکلف است نقشه‌های تراز صوتی بزرگراه‌های شهر تهران را هر 6 ماه یک‌بار به‌روزرسانی نماید.
مدیر پروژه: الهام کریمی

تاریخ شروع و پایان: 95/4/1 الی 96/6/30