راهبری و نگهداری 39 ایستگاه ثابت سنجش صوت

با توجه به رسالت شرکت کنترل کیفیت هوا در زمینه اطلاع رسانی و آمار برداری از آلاینده های موجود در سطح شهر تهران، یکی از نیازمندی ها در این زمینه وجود ایستگاه های سنجش آلودگی صدا و داده برداری مستمر از آن و همچنین استخراج داده ها با صحت بالا است. انجام این امر مستلزم راهبری، سرکشی و ارزیابی عملکرد ایستگاها میباشد که در این پروژه به طور سالانه توسط کارشناسان داخلی انجام شده تا ایستگاها بطور شبانه روز اطلاعات آلودگی صوتی شهر تهران را جمع آوری کنند.مدیر پروژه: امیر نجفی

تاریخ شروع و پایان: مستمر